Upholding the Tafurian Line When the General Situation Is Historically Unfavourable

Tafuri at his most "operaist" -- the Contropiano years -- undertook a critique of architectural ideology and intelectual labour in the era of commodity production testing Tronti's thesis of the social factory. The Operaist conception of The Plan of Capital ultimately tied Tafuri's approach (ie in Architecture and Utopia) to the fordist epoch and it's past specific composition of capital.

Tafuri se je v svojih najbolj "operaističnih" letih -- Contropiano leta -- lotil kritike arhitekturne ideologije in intelektualnega dela v dobi blagovne proizvodnje s pomočjo Trontijeve teze o družbeni tovarni. Operaistični koncept načrta kapitala je Tafurijevo podjetje (npr. v Projektu in Utopiji) vezal na preteklo fordistično epoho in njegovo specifično kompozicijo kapitala. Sodobni poziv k rekontekstualizaciji tudi ne uspe več kot le razjasniti kar je res bilo, brez da bi historizacijo privedel do produktivnega intelektualnega podjetja. V eseju bomo z izbranimi poudarki iz [avrelijevega eseja] rekonstruirali minimalni "tafurijanski program" oziroma "držali historično linijo" kar je, vztrajamo, historical invariance of tafurian critique so much as it concerns the marxist critique of political economy or the critique of the ideological prefigurations of capitalist inteligence classes. With an elaboration of the minimal tafurian line we can begin the inquiry of upholding it today (in new unfavorable conditions) which needs a theorizing of the (post-?)post-fordist cycle ie the end of the end of history.